en-USel-GRcs-CZro-ROde-ATsl-SIfr-FR
en-USel-GRcs-CZro-ROde-ATsl-SIfr-FR
Menu

Namen in cilji projekta

Namen in cilji projekta

Namen in cilji projekta

Cilj projekta RECDEV  je razviti takšno usposabljanje, ki bo uporabnike seznanilo z razgradnjo električne in elektronske opreme ter z vrstami in kakovostjo materialov, uporabljenih v EEO. Usposabljanje bo podprto z IKT, izvedljivo bo na daljavo ali pa se bo uporabnik lahko učil sam.

Posebni cilji projekta RECDEV

1.     integracija obstoječih praks in izkušenj partnerjev v oblikovanje različnih scenarijev visoko kakovostnega 3D-usposabljanja.

2.     razvoj, izvedba pilotnega preizkusa ter ovrednotenje interaktivnega, multimedijskega, večjezičnega pristopa, ki bi tečajnike oz. zaposlene na nižji stopnji seznanil z razgradnjo EEO in pakiranjem ter omogočil njegovo virtualno izvedbo pred prehodom na fizično razgradnjo naprav;

3.     razvoj, izvedba pilotnega poskusa ter ovrednotenje interaktivnega pristopa k izobraževanju, ki bi zaposlenim na višji ravni pomagalo razviti znanja pri določanju tipe in kakovosti recikliranih materialov, uporabljenih v električnih in elektronskih napravah.

4.     posodobiti znanja o OEEO z IKT-orodji ter ontologije o OEEO.  

RECDEV | Innovative solutions for WEEE Recycling Industry

                           

Project number540527-LLP1-2013-1-GR-LEONARDO-LMP

Contract no. 3013-3087/001-001

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset