en-USel-GRcs-CZro-ROde-ATsl-SIfr-FR
en-USel-GRcs-CZro-ROde-ATsl-SIfr-FR
Menu

Delovni paketi

Delovni paketi

1.       Upravljanje projekta

Cilji

 1. Organizirati, načrtovati ter nadzirati projekt, tako iz administrativnega kot tudi iz tehničnega vidika. 
 2. Zagotoviti nemoteno spremljanje ter vrednotenje napredka glede na zastavljene cilje. 
 3. Vzpostaviti  mehanizem vzajemne kontrole, ki upravitelju projekta zagotavlja (administrativno-tehnično) povratno informacijo o kakovosti izročkov in rezultatih neodvisnega vrednotenja.

Natančneje:

 1. Za uspešni pričetek projekta je potrebno jasno postaviti cilje projekta ter delovne svežnje, sprotno spremljanje in poročanje  ter določiti kdo med partnerji je odgovoren za kateri del projekta. 
 2. Vzpostaviti orodje, postopke, dokumente za učinkovito sodelovanje ter komunikacijo med vsemi vpletenimi. 
 3. Načrtovati in spremljati zahtevane aktivnosti za kakovostno in pravočasno izvedbo rezultatov projekta znotraj delovnih svežnjev.   
 4. Spremljati in nadzorovati napredek ter vire projekta, potrebno je zagotoviti neposreden in pravočasen tok informacij na vseh ravneh odločanja. 
 5. Ugotoviti možna tveganja inspremembe (notranje ali zunanje) ter jih učinkovito obvladati z že prej določenimi prijemi. 
 6. Uspešno zaključiti projekt, predstaviti končne dosežke projekta ter vzpostaviti osnovo za njihovo trženje. 

2.       Zagotavljanje kakovosti

Cilji

 1. Zagotoviti, da projekt doseže najvišje standarde delovanja, izidov in odgovornosti s uporabo vseh stopenj modela SOZA (Skupni okvir za zagotavljanje kakovosti) – načrtovanje, izvajanje, vrednotenje in ocenjevanje, pregled). 
 2. Ob koncu projekta je potrebno zagotoviti kritično ovrednotenje celotnega dela, še posebej pa v kolikšni meri je dosegel zadane namene in cilje. 
 3. Zagotoviti, da projekt v celotnem trajanju  prinaša korist od kritičnega vrednotenja in pregleda delovanja ter izidov projekta. 
 4. Določiti je potrebno, do katere mere projekt ustreza delovnemu načrtu.
 5. Za doseganje načrtovanih ciljev projekta je včasih potrebno oceniti in vključiti nepredvidene vsebinske dejavnike. 
 6. Oceniti in ovrednotiti učinkovitost sodelovanja končnih deležnikov, uporabnikov ter področnih teles pri projektu. 
 7. Oceniti in ovrednotiti prispevke k projektu za vsakega partnerja posebej.
 8. Oceniti in ovrednotiti učinkovitost postopkov, aktivnosti ter izide projekta.
 9. Cilj upravljanja nadzora kakovosti je odobriti, nadzorovati ter ovrednotiti delovanje projekta in uspešnost partnerjev, da bi zagotovili nemoten potek projekta in optimalne rezultate.  

  3.      Razvoj metodologije in scenarijev usposabljanja

  Cilji

  1. Vzpostavitev skupne osnove usposabljanja (vsebina, pedagogika)
  2. Določiti podrobne opise, po katerih bomo razvili gradivo za usposabljanje
  3. Razviti dva predmeta usposabljanja, osnovana na scenarijih ter ontologiji, za dve različni ciljni skupini

   4.       Razvoj in vzpostavitev virtualnih okolij

   Cilji

   1. Vzpostaviti poskusni program (enaga za vsako državo, z naloženim 3D-scenarijem usposabljanja), skupaj z zahtevano dokumentacijo in podpornim gradivom. Metodologija bo sledila stopnji Postopnega razvoja procesne tehnike (Incremental Development Process Engineering , IDPE), ki deluje v skladu z načeli poenostavljenega poenotenega postopka (Rational Unified Process)
   2. Pomembno pri projektu je to, da končni rezultat ni določen že na začetku delovnega programa, pač pa se razvija korak za korakom skozi razvoj prototipov, ki jih uporabljamo pridobivanju dodatnih zahtev.

   5.       Vrednotenje in izvedba poskusa

   Cilj

   1. Primarni cilj delovnega svežnja je potrditev virtualnega okolja RECDEV v vseh sodelujočih državah v obliki usposabljanja in kot podporno orodje pri recilkiranju električnih in elektronskih naprav.

    6.       Diseminacija (širjenje znanja)

    Cilji

    1. Cilj delovnega svežnja je razširjanje dosežkov projekta vsem deležnikom v sodelujočih državah.
    2. Zgodnje razširjanje znanja bo k sodelovanju privabilo deležnike in povečalo možnost, da se obvežejo k sodelovanju tudi v nadaljevanju projekta.
    3. Kasnejša diseminacija se bo osredotočala na vključevanje rezultatov projekta za mobilizacijo upravičencev, kar vodi v ozaveščenost sektorja za recikliranje.  

     7.       Izkoriščenje rezultatov

     Cilji

     1. Koristiti rezultate projekta znotraj partnerstva v največji možni meri.
     2. Zagotoviti ovrednotenje v skrbi za celotno partnerstvo.
     3. Graditi na dobrem glasu projekta s pokrivanjem medijev in možnostjo trženja.
     4. Vzpostaviti in končati končni izdelek kot dragocen ter edinstven izobraževalni pripomoček v sektorju recikliranja.
     5. Zagotoviti, da bodo proizvodi in rezultati projekta sprejeti in vključeni.
     6. Uveljaviti spremembe na strateški ravni za uporabo 3D-učenja za ponovno vključitev izključenih skupnosti v vseživljenjsko učenje.

       


      RECDEV | Innovative solutions for WEEE Recycling Industry

                                 

      Project number540527-LLP1-2013-1-GR-LEONARDO-LMP

      Contract no. 3013-3087/001-001

      Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
      Background Color:
       
      Background Pattern:
      Reset