en-USel-GRcs-CZro-ROde-ATsl-SIfr-FR
en-USel-GRcs-CZro-ROde-ATsl-SIfr-FR
Menu

Πακέτα Εργασίας

1.       Διαχείριση του έργου

Στόχοι

 1. Η οργάνωση ο σχεδιασμός και ο έλεγχος του έργου τόσο από διοικητική όσο και από τεχνική άποψη,
 2. Για να εξασφαλισθεί η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου σύμφωνα με τους στόχους,
 3. Να καθιερωθεί αξιολόγηση από ομότιμους μηχανισμούς που θα παρέχουν ανατροφοδότηση για τη διαχείριση της ποιότητας των παραδοτέων και αποτελέσματα ανεξάρτητων αξιολογήσεων.

Πιο συγκεκριμένα:

 1. Προχωρώντας στο έργο με επιτυχία ξεκαθαρίζοντας τους στόχους των πακέτων εργασίας, τις διαδικασίες παρακολούθησης και αναφοράς και τις εργασιακές αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων συνεργατών.
 2. Ρύθμιση και διαχείριση των εργαλείων, πράξεις και έγγραφα για την αποτελεσματική συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων συνεργατών.
 3. Σχεδιασμός και παρακολούθηση των απαιτούμενων δραστηριοτήτων για την έγκαιρη και ποιοτική υλοποίηση των παραδοτέων του έργου εντός των προγραμματισμένων πακέτων εργασίας.
 4. Παρακολούθηση και έλεγχος της προόδου και των πόρων του έργου, διασφαλίζοντας την άμεση και έγκαιρη ροή πληροφοριών σε κάθε επίπεδο αποφάσεων.
 5. Εντοπισμός των πιθανών κινδύνων και αλλαγών (εσωτερικών και εξωτερικών) και  την αποτελεσματική διαχείρισή τους μέσω των προκαθορισμένων τεχνικών.
 6. Ολοκλήρωση του έργου με επιτυχία παραδίδοντας τα τελικά αποτελέσματα του έργου και θέτοντας τις βάσεις για την εμπορευματοποίησή του. 

2.       Διασφάλιση της ποιότητας

Στόχοι

 1. Να εξασφαλισθεί ότι το έργο φτάνει τα υψηλότερα πρότυπα λειτουργίας, αποτελεσματικότητας και ευθύνης, χρησιμοποιώντας όλα τα στάδια του μοντέλου CQAF (Common Quality Assurance Framework- Κοινό Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας), (σχεδιασμός, εφαρμογή, αξιολόγηση και αναθεώρηση).
 2. Να παρέχει στο τέλος του έργου, μια συνολική κριτική αξιολόγηση και ειδικότερα τον βαθμό στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι σκοποί και στόχοι του έργου όπως είχαν ορισθεί εξ’αρχής.
 3. Να εξασφαλισθεί ότι το έργο θα έχει το πλεονέκτημα, σε όλη του τη διάρκεια, μιας συνεχής κριτικής αξιολόγησης και επανεξέτασης της λειτουργίας και των αποτελεσμάτων της.
 4. Να προσδιοριστεί ο βαθμός στον οποίο το σχέδιο ακολουθεί το πρόγραμμα εργασιών του.
 5. Να αξιολογεί και να παρέχει κατά τρόπους συμβουλές σύμφωνα με τις οποίες το έργο θα μπορεί να προσαρμοσθεί σε τυχόν απροσδόκητους εξειδικευμένους παράγοντες προκειμένου να επιτύχει τους σκοπούς και τους στόχους του.
 6. Να εξετάζει και να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των σχέσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων, των χρηστών και των τομεακών φορέων του έργου.
 7. Να εξετάζει και να αξιολογεί την συνεισφορά των επιμέρους εταίρων στο σύνολο του έργου.
 8. Να εξετάζει και να αξιολογεί τις επιδράσεις των διαδικασιών, των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του έργου.
 9. Ο στόχος του σχεδίου Διαχείρισης Ποιοτικού Ελέγχου είναι να εγκρίνει, να εποπτεύει και να αξιολογεί την διαδικασία του έργου και την απόδοση των εταίρων προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή πορεία και τα βέλτιστα αποτελέσματα.

3.       Εξέλιξη της μεθοδολογίας κατάρτισης και σεναρίων 

Στόχοι

 1. Να καθιερωθεί ένα κοινό πλαίσιο σχετικά με τα μαθήματα κατάρτισης (περιγραφή του περιεχομένου και των παιδαγωγικών μεθόδων)
 2. Να προσδιορισθούν οι προδιαγραφές που θα ακολουθήσει η εξέλιξη του εκπαιδευτικού υλικού
 3. Να αναπτυχθούν δύο προγράμματα κατάρτισης με βάση τα σενάρια και την οντολογία για τις δύο ομάδες-στόχους.

4.      Ανάπτυξη και εγκατάσταση του εικονικού περιβάλλοντος

Στόχοι

 1. Να εγκατασταθούν οι πιλοτικές πλατφόρμες (μια για κάθε χώρα με την μεταφόρτωση των 3D εκπαιδευτικών σεναρίων) σύμφωνα με την απαιτούμενη τεκμηρίωση και το υποστηρικτικό υλικό. Η μεθοδολογία θα ακολουθεί σε έναν βαθμό την «Διαδικασία Τμηματικής Ανάπτυξης Μηχανικών (Incremental Development Process Engineering (IDPE))» λαμβάνοντας υπ’όψιν τις βασικές αρχές της «Ενιαίας Ορθολογικής Διαδικασίας (Rational Unified Process)».
 2. Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι ο προσδιορισμός της τελικής λύσης δεν θα είναι απόλυτα καλυμμένος στην αρχή του πακέτου εργασίας αλλά θα προσδιορίζεται βήμα βήμα μέσω της ανάπτυξης των πρωτοτύπων που θα χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή των πρόσθετων απαιτήσεων.

5.      Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση

Στόχοι

 1. Ο πρωταρχικός στόχος του πακέτου εργασίας είναι να επικυρώσει το εικονικό περιβάλλον του RECDEV σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες σαν εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό μέσο για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

6.      Διάδοση

Στόχοι

 

 1. Ο στόχος αυτού του πακέτου εργασίας είναι η διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων στις συμμετέχουσες χώρες.
 2. Πρόωρες δραστηριότητες διάδοσης που θα προσελκύσει ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν και να δεσμευθούν στις διαδικασίες του έργου.
 3. Μεταγενέστερη διάδοση θα εστιάσει στην ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του έργου, προκειμένου να κινητοποιήσει περισσότερο τους δικαιούχους να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο στον τομέα της ανακύκλωσης.

7.      Εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων

Στόχοι

 1. Στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στον μέγιστο βαθμό των εταιρικών σχέσεων
 2. Να εξασφαλισθεί η αξιοποίηση της εταιρικής σχέσης-ευρεία ανησυχία
 3. Να χτιστεί η φήμη του έργου μέσω της κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης και εμπορικών ευκαιριών.
 4. Καθιέρωση του τελικού προϊόντος σαν μία πολύτιμη και μοναδική εκπαιδευτική ενίσχυση στον τομέα της ανακύκλωσης
 5. Να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή πρόσληψη και ενσωμάτωση των προϊόντων και αποτελεσμάτων
 6. Την πραγματοποίηση μεταβολών σε στρατηγικό επίπεδο με τη βάση την 3D χρήση για την επανασύνδεση των απομακρυσμένων κοινοτήτων στη δια βίου μάθηση. 

 

 


RECDEV | Innovative solutions for WEEE Recycling Industry

                           

Project number540527-LLP1-2013-1-GR-LEONARDO-LMP

Contract no. 3013-3087/001-001

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset