en-USel-GRcs-CZro-ROde-ATsl-SIfr-FR
en-USel-GRcs-CZro-ROde-ATsl-SIfr-FR
Menu

Facts

Facts

Odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ)

(zdroj:  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/key_waste_streams/waste_electrical_electronic_equipment_weee)

Odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) v současnosti patří mezi nejrychleji rostoucí odpadové toky v Evropské unii; nárůst činí 3-5 % ročně.   OEEZ obsahují různé látky, která představují značná zdravotní a environmentální rizika, jestliže se s danými odpady nakládá neodborně. Na druhé straně, v recyklací elektrozařízení je značný potenciál, pokud jde o získávání druhotných surovin, uplatnitelných na trhu.

Právní předpisy EU podporující sběr a recyklaci těchto zařízení (směrnice 2002/96 / EC o OEEZ) je v platnosti od února 2003. Právní předpisy stanovují podmínky pro tvorbu systémů zpětného odběru, kdy spotřebitelé zdarma odevzdávají svá použitá (a nyní odpadní) elektrozařízení. 

Cílem těchto systémů je zvýšit recyklaci a/nebo opětovné použití těchto výrobků (viz Cíle níže). 

V současné době je v EU v rámci daných systémů odděleně shromážděna a náležitě zpracována jedna třetina OEEZ (všimněte si, že část tohoto množství může být zpracovávána mimo členské státy EU).

Zbývající OEEZ jsou buď 1), shromažďována neregistrovanými podniky a dále jsou řádně zpracována, 2) shromažďovány neregistrovanými podniky a dále jsou nesprávně zpracována nebo dokonce ilegálně vyvezena do zahraničí, nebo 3) zneškodňována jako součást zbytkového odpadu (např. jsou ukládána skládkách odpadů nebo spalována ve spalovnách). Z těchto důvodů Evropská komise revidovala Směrnici o OEEZ s cílem zvýšit množství OEEZ, která jsou náležitě shromažďována a zpracovávána zachycovány a upravovány a tak snížit objem OEEZ, která jsou zneškodňován, a poskytnout členským státům nástroje k účinnějšímu boji proti nelegálnímu vývozu odpadů.

Data

Směrnice o OEEZ v současné době stanovuje minimální cíl sběru 4 kg za rok na jednoho obyvatele u OEEZ z domácností.

Please click on the map to increase the image!

Všechny shromážděné údaje o elektrických a elektronických zařízeních (EEZ) uváděných na trh a zpracovávaných OEEZ jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Vezměte prosím na vědomí:

"Míra využití a recyklace" (%) OEEZ ukazuje „účinnost zpracování“. Je to poměr mezi „opraveným“ a/nebo recyklovaným a opětovně použitým množstvím oproti celkovému množství „zpracovaných“ OEEZ (a nikoli oproti celkovému množství „produkovaných“ OEEZ nebo EEZ „uvedených na trh“).

 Collection of WEEE, by country, year and EEE-Category, in tonnes, percent and number (where available)

 

Sběr OEEZ, podle zemí, roku a kategorie OEEZ, v tunách, procentech a číslech (pokud je údaj k dispozici).

Treatment of WEEE, by country, year, EEE-Category and treatment type, in tonnes and kg per inhabitant

Nakládání s OEEZ, podle zemí, roku,  kategorie OEEZ a způsobu nakládání, v tunách a kilogramech na obyvatele.

EEE put on the market, collection and treatment of WEEE , by country, year, EEE-Category and treatment type, in number (if available), tonnes, percent (%) and kg per inhabitant

EEZ uvedená na trh, shromážděná a zpracovaná OEEZ podle země, roku, kategorie OEEZ a způsobu nakládání v číslech (pokud jsou k dipozici), tunách, procentech a kilogramech na obyvatele.

Odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) [env_waselee]

Poslední aktualizace        20.11.13 Získáno dne     19.02.14

Zdroj dat: Eurostat

JEDNOTKY      Tuny (megagramy)

STÁT       Belgie

ROK      2010

ODPAD/NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM Výrobky uvedené na trh Odpad shromážděný z domácností Odpad shromážděný z jiných zdrojů Shromážděný odpad Zpracováno v členském státě Zpracováno v jiném členském státě EU Zpracováno mimo EU
Velké domácí spotřebiče
108.938,3 45.926 1.514,6 47.440,6 40.875,5 5.834,3 0
Malé domácí spotřebiče 26.565,1 9.726,5 22 9.748,6 9.619,8 0 0
Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení 66.446,4 18.081 544,9 18.625,9 17.935,3 379,5 0
Spotřebitelská zařízení 32.929,1 22.724,8 0 22.724,8 22.313,8 0 0
Osvětlovací zařízení 25.576,5 1.406,2 60 1.466,2 1.447,6 0 0
Výbojky 4.956,2 1.246,7 0 1.246,7 1.246,6 0 0
Elektrické a elektronické nástroje 13.979,5 2.322,9 9,6 2.332,5 2.302,6 0 0
Hračky, vybavení pro volný čas a sporty 5.853,5 231,2 0 231,2 228,1 0 0
Lékařské přístroje 3.543,7 32,3 278,9 311,3 310,8 0 0
Přístroje pro monitorování a kontrolu 2.931,7 74,6 41 115,6 119,7 0 0
Výdejní automaty 2.810,4 0 1.313,2 1.313,2 1.209,4 0 0

Odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) [env_waselee]                                           

Poslední aktualizace        20.11.13 Získáno dne     19.02.14                                              

Zdroj dat: Eurostat                                                                              

STÁT       Rakousko                                  

ROK      2010

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Oprava Oprava Celková recyklace a opětovné použití Celková recyklace a opětovné použití
Opětovné použití Opětovné použití
ODPAD/JEDNOTKA Tuny Procenta Tuny Procenta Tuny Procenta
Velké domácí spotřebiče  28.425,7 90 26.220 83 725,5 :
Malé domácí spotřebiče  5.410,6 88 4.533,8 74 29,2 :
Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení 14.679,6 91 12.772,2 80 270 :
Spotřebitelská zařízení 14.130,9 94 12.535,2 83 229,4 :
Osvětlovací zařízení 883,1 88 735 73 2,7 :
Výbojky 796,9 92 796,9 92 0 :
Elektrické a elektronické nástroje 1.599,6 88 1.371,9 75 21,8 :
Hračky, vybavení pro volný čas a sporty 56,6 88 47,5 74 0,3 :
Lékařské přístroje 180,8 89 155,2 76 8,6 :
Přístroje pro monitorování a kontrolu 146,5 89 123,5 75 0,8 :
Výdejní automaty 60,2 93 55,3 86 3,7 :

 

RECDEV | Innovative solutions for WEEE Recycling Industry

                           

Project number540527-LLP1-2013-1-GR-LEONARDO-LMP

Contract no. 3013-3087/001-001

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset