en-USel-GRcs-CZro-ROde-ATsl-SIfr-FR
en-USel-GRcs-CZro-ROde-ATsl-SIfr-FR
Menu

O projektu RECDEV

Výroba elektrických a elektronických zařízení je jedním z nejvíce se rozvíjejících odvětví průmyslové výroby. Takový rozvoj činí z těchto výrobků jednu z nejdůležitějších složek odpadu, se kterou je třeba správně zacházet. Vzhledem k faktu, že životnost těchto výrobků je snižována, bylo v posledních deseti letech vyvíjeno značné úsilí na řešení tohoto problému. Jedním z klíčových prvků procesu recyklace je včasná identifikace a odstranění toxických částí výše uvedených výrobků. Následujícím krokem je screening a demontáž různých částí každého zařízení, a pak jsou různé materiály předávány do příslušných zařízení.

Klíčovým bodem tohoto postupu jsou znalosti. Vzhledem k obrovskému množství různých výrobců a vývoji příslušných průmyslových odvětví, je někdy obtížné identifikovat všechny části zařízení a rovněž je nesnadné s nimi s nimi nakládat (bezpečné odstranění, snaha o nepoškození příslušných komponentů) .

Cílem projektu RECDEV je vývoj školícího programu na základě informační a komunikační technologie pro vlastní a distanční vzdělávání za účelem seznámit studující /uživatele s demontáží elektrických a elektronických zařízení a s identifikaci typů a kvality obsažených materiálů. Školící program je zaměřen jednak na pracovníky s nižším pracovním postavením (demontáž), jehož cílem je posílení zaměstnatelnosti daných pracovníků, bezpečnosti při práci a rozvoj dovedností, a na pracovníky s vyšším pracovním zařazením (identifikace materiálů). Školící program tak pokrývá zásadní mezeru školení v průmyslu nakládání s OEEZ. Výukový materiál bude připraven ve formě scénářů, bude rozšířen o multimediální materiál a vyvinut do podoby 3D výukových scénářů . Scénáře budou aplikacemi virtuálních prostředí (ICT – Informačními a komunikačními technologiemi) následně  transformovány do 3D situací, simulujících tak skutečný svět. V těchto 3D virtuálních zobrazeních budou znázorněna reálná zařízení. Příjemci/studenti se tak budou moci podílet na simulacích reálných situací (na základě výukových scénářů) a demontáži zařízení.

RECDEV | Innovative solutions for WEEE Recycling Industry

                           

Project number540527-LLP1-2013-1-GR-LEONARDO-LMP

Contract no. 3013-3087/001-001

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset